About US 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) เป็นหน่วยบริการของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริการด้านวิศวกรรมให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการฝึกอบรมการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE และการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบ   และผลิตงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของประเทศไทยให้กับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม จนทำให้หน่วยงานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย


ศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับงานวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เหมาะสมกับงานในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Logo DECC

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2544 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยคณะทำงานกลุ่มไฟไนต์เอลิเมนต์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

พ.ศ. 2549 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีมติจัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center) เป็นโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมภายใต้สังกัด สวทช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมในการแปรสภาพเป็นบริษัทร่วมทุนในอนาคต

พ.ศ. 2558 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีมติให้ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center) เป็นหน่วยบริการของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558 เพื่อให้เป็นหน่วยงานบริการที่ให้บริการต่อบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


 

การให้บริการของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) แบ่งได้ดังนี้

1. การให้บริการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานด้านการออกแบบ กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษา แบ่งกลุ่มการให้บริการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม ดังนี้ 
 งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน
 งานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 งานซ่อมบำรุง

2.การพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึงขั้นสูง พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึงขั้นสูง ดังนี้
 ซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่องานออกแบบ งานผลิต งานวิจัยและพัฒนา งานบำรุงรักษา 
 งานขายและการบริการ 
 งานควบคุมอุปกรณ์ และอื่นๆ ให้กับอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการใช้คน ลดขั้นตอนการทำงานและลดความผิดพลาดจากคนทำงาน 
 การทำนายปรากฎการณ์ฉพาะด้าน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน

3.การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
 หลักสูตรการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร และชิ้นงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี CAE
 งานฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป/งานแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
  In - house Training ตามความต้องการ

วิสัยทัศน์

องค์กรให้บริการและฝึกอบรมที่เป็นเลิศและมีคุณค่า ด้วยความเชี่ยวชาญครบวงจรในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (CAE One Stop Service) เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานออกแบบ งานผลิต และงานบำรุงรักษา
พันธกิจ

   1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำให้เกิดการแพร่กระจายของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและการผลิตด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  (Finite Element Method) ไปยังภาคการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในด้านการออกแบบ การผลิต และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเป็นเครือข่าย

   2. ให้บริการที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบงานทางวิศวกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   3. เป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ของประเทศไทยให้กับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  

 

 ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

 

ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

 

 


รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

  

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

  
คุณจิรพร ศุภจำปิยา
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม