Activities

DECC เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง


ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) เป็นหน่วยบริการของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริการด้านวิศวกรรมให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการฝึกอบรมการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE และการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบ   และผลิตงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของประเทศไทยให้กับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม จนทำให้หน่วยงานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย

เพื่อรองรับปริมาณงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม จึงได้เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้


วิศวกรฝ่ายออกแบบ

ขอบเขตการทำงาน :

1. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องจักร และต้นแบบเชิงวิศวกรรม งานฝึกอบรมและประเมินโครงการต่าง ๆ ที่อาศัยความรู้ทางวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น คำปรึกษาผู้ประกอบการและร่วมโครงการตามความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
4. ติดต่อประสานการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สรุป ประมวลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
3. ประสบการณ์ในการใช้ซอฟแวร์ 3D CAD และเขียนแบบ
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักร (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา และการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และชอบการเรียนรู้ใหม่ๆ
7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
8. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
9. บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง


วิศวกรฝ่ายขาย

ขอบเขตการทำงาน :

1. ขายงานบริการของศูนย์ฯ ทั้งงานโครงการ งานบริการวิเคราะห์ งานฝึกอบรมและงานเขียนซอฟท์แวร์ ให้กับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมายประจำปี
2. แสวงหาลูกค้ารายใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม
3. จัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือการนำเสนองานให้กับลูกค้าคาดหวังเพื่อปิดการขายให้สำเร็จ
4. สร้างทีมขายที่ดีร่วมกับวิศวกรและผู้เกี่ยวข้อง I รวมทั้งสนับสนุนทีมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดงานแสดงสินค้า งานสัมมนาและการวิเคราะห์การตลาด
5. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการขาย การทำสัญญาต่างๆ ให้สมบูรณ์และติดตามการรวบรวมเอกสารจนจบกระบวนการที่กำหนด
6. จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทุกสัปดาห์
7. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังจากลูกค้าได้รับบริการเสร็จสิ้นแล้ว
8. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องมอบหมายงานในความรับผิดชอบแก่ผู้อื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
3. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการอย่างน้อย 3 ปี
4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
6. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
7. บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
8. มีรถยนต์ส่วนตัว

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

131  อาคารนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ 0-2564-6310-11 ต่อ 103 (ภณิชชา) 

Email: panitcha@decc.or.th < ธันวาคม 2564 >
อา พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031