Activities

DECC จัดอบรมแก่บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม จัดอบรม Innovation Management In The Organization / Engineering Design For Innovation แก่บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความความรู้ด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

โดยหัวข้อที่ใช้บรรยาย ได้แก่ 
- Engineering Design For Innovation: การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
- Engineering Design Inspiration แนวทางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
- การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบำรุง
และกิจกรรม Workshop

ทั้งนี้เพื่อจุดประกายความคิดและดึงศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก้าวให้ทันกับสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งร่วมกันสร้างนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร รองรับเทคโนโลยีในอนาคตทั้งนี้หน่วยงานใดสนใจที่ต้องการให้ทาง DECC จัดฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรม โทร.02-5646310 ต่อ 101 อีเมล์ Training@decc.or.th< กุมภาพัน 2562 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728