Activities

DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


#DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หน่วยบริการภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริการด้านวิศวกรรมให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการฝึกอบรมการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษา การใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE และการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม

ต้องการรับสมัครพนักงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลายตำแหน่งดังนี้

วิศวกรฝ่ายขาย

ขอบเขตการทำงาน  : 

1.       ขายงานบริการของศูนย์ฯ ทั้งงานโครงการ งานบริการวิเคราะห์ งานฝึกอบรม และงานเขียนซอฟท์แวร์ ให้กับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมายประจำปี

2.       แสวงหาลูกค้ารายใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม

3.       จัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือการนำเสนองานให้กับลูกค้าคาดหวังเพื่อปิดการขายให้สำเร็จ

4.       สร้างทีมขายที่ดีร่วมกับวิศวกรและผู้เกี่ยวข้อง I รวมทั้งสนับสนุนทีมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดงานแสดงสินค้า งานสัมมนา และการวิเคราะห์การตลาด

5.       จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการขาย การทำสัญญาต่างๆ ให้สมบูรณ์ และติดตามการรวบรวมเอกสารจนจบกระบวนการที่กำหนด

6.       จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทุกสัปดาห์

7.       ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังจากลูกค้าได้รับบริการเสร็จสิ้นแล้ว

8.       ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องมอบหมายงานในความรับผิดชอบแก่ผู้อื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

9.       ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

 

คุณสมบัติ :

1.       เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี

2.       การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

3.       ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการอย่างน้อย 3 ปี

4.       มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี


วิศวกรประสานงานโครงการ

 

ขอบเขตการทำงาน  : 

1.       สนับสนุนการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานโครงการต่างๆ เพื่อให้การทำงานของวิศวกรสะดวกขึ้น

2.       จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิศวกร

3.       จัดหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพชิ้นงานอย่างเหมาะสม

4.       วางแผนตารางเวลาการทำงานพร้อมทั้งประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา ในการส่งมอบงานให้ทันเวลา

5.       ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

 

คุณสมบัติ :

1.       เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี

2.       การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี (ด้านอุตสาหการ ,วิทยาศาสตร์, ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

3.       มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม

4.       มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี

5.       บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

6.       ทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ เช่น  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point และอื่น ๆ )


โปรแกรมเมอร์ (Full Stack Developer)

 

ขอบเขตการทำงาน  : 

1.      พัฒนาระบบสารสนเทศ  วิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนรหัสโปรแกรม ทดสอบโมดูลและทดสอบระบบโดยรวม

2.      ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น คำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้บริหารและร่วมดำเนินงานทางวิชาการตามความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.      ถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

4.      ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานการแก้ไขและผลให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด

5.      สรุป ประมวลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ

6.      ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องมอบหมายงานในความรับผิดชอบแก่ผู้อื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

7.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

 

 

คุณสมบัติ :

 

1.     สัญชาติไทย อายุระหว่าง 23-30 ปี

2.     การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-3 ปี

3.     สามารถพัฒนาเวปไซด์แบบ Responsive Web

4.     สามารถพัฒนาส่วน front end ด้วย html css, bootstrap, java script, angular, vuejs, jquery, json

5.     สามารถพัฒนาส่วน back end ด้วย c#,java,php

6.     มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา และการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี

7.     มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และชอบการเรียนรู้ใหม่ๆ

8.     บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง


----------------------------------------------------
สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/recruit/hrms/pages/pub.publish.php?Page=2&search=§ion=All
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2564-6310-11 
Email: info@decc.or.th< ตุลาคม 2564 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31