Activities

บริการรับรองการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล


รัฐบาลได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีมีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDI) ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา(https://www.rd.go.th/56999.html)สามารถหักรายจ่ายการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงสุดถึง 2เท่าของรายจ่ายจริง เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเลือกวิธีดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้

 

Pre-Approval

(การขอรับรองเป็นรายโครงการ)

Self-Declaration

(การขอรับรองระบบบริหารการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นรายกิจการ)

คุณสมบัติผู้ประกอบการ

·      บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

·      เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่เคยผ่านการรับรองโครงการวิจัยฯ ด้วย

วิธีการ Pre-Approval มาแล้ว

วิธีดำเนินการ

·      ยื่นขอรับรอง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อ สวทช. ผ่านระบบ RDC Online   https://www.rdconline.nstda.or.th/rdconline

·      ใช้หนังสือรับรองโครงการวิจัยฯ ที่ สวทช. ออกให้

เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร

·      ยื่นขอรับการตรวจประเมิน ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกิจการ และขึ้นทะเบียนกับ สวทช.

·      ใช้ใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ

(อายุ 3 ปี) ที่ สวทช. ออกให้ เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร สำหรับโครงการวิจัยฯ ได้ด้วยตนเอง

มูลค่าโครงการวิจัยฯ

ที่ใช้สิทธิ์

·      ไม่จำกัดมูลค่าโครงการ

·          มูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

 

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI)

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332 และ 1631 - 1634

โทรสาร : 0-2564-7081

https://www.nstda.or.th/rdp/

E - mail : ifs-rdi@nstda.or.th< ตุลาคม 2564 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31